KLUBLIV

site3_logo

FaxeFotoKlub er en aktiv klub med ca. 20 medlemmer.Klubbens formål er at udvikle medlemmernes sans for digital fotografering og billedkritik.For at opfylde formålet mødes vi hver mandag og diskuterer fotografi, bedømmer billeder, tager på fototure og afholder workshops om billedbehandling og fototeknik.

CVR.nr. 35607846

Kontingent(årlig) bedes indbetalt via MobilePay:  5983ZE

Klubben har en bestyrelse på 3 medlemmer og en billedsekretær.

AKTUEL KASSEBEHOLDNING: 10788,52 KR

Forslag til indkøb af udstyr forelægges medlemmerne pr. e-mail af bestyrelsen og beslutningen træffes i plenum på den førstkommende klubaften ved simpelt flertal.

Vedtægter
 

 

 

VEDTÆGTER FOR FAXE FOTOKLUB

 

 

 

1.Navn og hjemsted:

                               Klubbens navn er Faxe Fotoklub. Klubbens hjemsted er Faxe kommune.

Klubbens adresse er hos den til enhver tid værende formand.

 

2.Formål:

                                         Klubbens formål er at udvikle medlemmernes sans for digital fotografering og billedkritik.

Det er desuden Faxe Fotoklubs formål at skabe gode muligheder for, at medlemmer i alle aldre kan dyrke fotografering og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til fotokunst.

3.Formålets opfyldelse:

                                         Formålet søges løst ved afholdelse af klubaftener med emner som kamerateknik,

billedbehandling, fototeknik og visning af billeder med billedkritik og vurdering.

Desuden afholdes fotoarrangementer (ture, udstillinger, konkurrencer m.m.), hvor medlemmerne gennem samvær yder hinanden indbyrdes råd og vejledning.

4.Medlemsskab:

                                         Alle med interesse for klubbens formål kan optages som medlemmer. Indmeldelse kan ske ved at møde op på en klubaften eller ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemmerne kan deltage i alle klubbens aktiviteter. De har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til klubbens bestyrelse og øvrige tillidsposter efter de har deltaget i 4 klubaftener i løbet af det foregående regnskabsår og såfremt de ikke er i kontingentrestance. Valg in absentia kan ske ved forudgående skriftlig samtykke fra den pågældende. Medlemmerne skal oplyse navn, adresse, telefon nummer og e-mail adresse. Mulighed for støttemedlemsskab uden stemmeret med tilpasset kontingent.

 

5.Udmeldelse:

                                         Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen. Betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse af klubben.

6.Generalforsamling:

                                         Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse til generalforsamling sker pr. e-mail til hvert medlem senest 30 dage før datoen for generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen bekendtgøres tillige på klubbens hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen med følgende punkter:

1.Valg af dirigent (ikke bestyrelsesmedlem)

2.Formandens beretning

3.Aflæggelse af revideret regnskab

4.Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5.Valg til bestyrelse, suppleanter, bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest en uge efter generalforsamlingen.

6.Indkomne forslag

7.Eventuelt

7.Beslutningsforslag:

                                         Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Skriftlig afstemning skal afholdes, hvis ét medlem ønsker det. Enhver lovlig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

8.Referat af generalforsamling:

                                         Bestyrelsen skriver et kort referat af generalforsamlingen. Dette gøres tilgængeligt på foreningens hjemmeside. Beslutningerne føres til protokols.

9.Ekstraordinær generalforsamling: 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel og afholdes inden for én uge derefter. Det meddeles på foreningens hjemmeside og pr. e-mail til hvert medlem med oplysning om, hvad der skal behandles. Begæring om ekstraordinær generalforsamling kan fremsættes af bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer, der er valgbare efter §4. Medlemmernes begæringen fremsættes skriftlig over for bestyrelsen.

10.Regnskabsår:

                                         Klubbens regnskabsår går fra 1.januar til 31.december. Bilagskontrollanten og kassereren underskriver regnskabet til godkendelse. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.

11.Kontingent:

                                         Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af kontingentet. Kontingentet betales periodevis forud.

12.Bestyrelsen:

                                         Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en koordinator og en sekretær. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Valgperioden er to år. Genvalg kan finde sted. Formanden og koordinatoren vælges i ulige år. Kasserer og sekretær vælges i lige år. Der vælges èn suppleant til bestyrelsen. Bilagskontrollanten vælges for 2 år. Bestyrelsen fører beslutningsprotokol.

13.Tegningsregler:

                                         Bestyrelsen er bemyndiget til:

At udpege formanden og/eller kassereren til at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom

At meddele prokura til kassereren.

Bestyrelsen kan meddeles decharge på generalforsamlingen.

14.Bestyrelsens arbejde:

                                         Det er bestyrelsens pligt at varetage klubbens daglige interesser i overensstemmelse med klubbens formålsparagraf. Formanden varetager klubbens eksterne opgaver, koordinatoren arrangerer klubbens aktiviteter i samarbejde med medlemmerne. Bestyrelsen kan fastsætte sin egen forretningsorden.  Bestyrelsen udpeger en webmaster til at vedligeholde klubbens hjemmeside. Bestyrelsen udarbejder en kalender over klubaftener gældende for ½ år ad gangen. Den fremlægges straks efter første bestyrelsesmøde. Bestyrelsen udsender med regelmæssige mellemrum pr. e-mail en opdateret medlemsliste og oplysninger om klubbens økonomi offentliggøres på klubbens hjemmeside.

15.Arbejdsgrupper:

Der kan nedsættes arbejdsgrupper efter forslag fra medlemmerne omkring emner, der har deres interesse. Grupperne kan bestå af tre eller flere medlemmer og de planlægger aktiviteterne for det eller de emner, de ønsker gennemgået. Dette sker i samarbejde med koordinatoren. Emner kunne f.eks. være kamerateknik, billedkomposition eller portrætfotografering samt fototure og udstillinger.

16.Økonomi:

                                         Forslag til indkøb, der overstiger 500 kr., forelægges medlemmerne pr. e-mail af bestyrelsen og beslutningen træffes i plenum på den førstkommende klubaften ved simpelt stemmeflertal. Lån kan ikke optages uden generalforsamlingens godkendelse. Max. 1000 kr. er i kasserens varetægt. Resten af formuen opbevares i en bank. For de aftaler klubben indgår, hæfter kun klubben selv. Medlemmerne hæfter ikke for klubbens forpligtelser.

 

17.Ændring af vedtægter:

                                         Vedtægterne kan kun ændres, hvis det besluttes på en ordinær generalforsamling, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Hvis der er under halvdelen af medlemmerne til stede på den ordinære generalforsamling, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor almindelig stemmeflertal er gældende. Forslag til ændring fremlægges af de medlemmer, der har fremsat ønsket på den ordinære generalforsamling.

18.Eksklusion:

                                         Undlader et medlem at betale kontingent, udsender bestyrelsen efter en måned en påmindelse. Betales kontingentet stadig ikke, betragtes det pågældende medlem som ekskluderet af klubben. Evt. genoptagelse som medlem kan ske ved afvikling af kontingentrestance. Klubbens bestyrelse kan indstille et medlem til eksklusion, hvis den pågældende groft skader klubbens interesser. Indstillinger om eksklusion forelægges klubbens generalforsamling og kan kun vedtages med tilslutning at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

 

19.Nedlæggelse af klubben:

                                         Hvis medlemmerne beslutter at klubben skal nedlægges, skal det ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Det udstyr, klubben ejer, sælges på en klubauktion og det indkomne beløb indgår i formuen. Klubbens formue gives til almennyttige formål i Faxe kommune og Børnecancerfonden.

 

Godkendt på generalforsamlingen for Faxe fotoklub i Faxe den 10-2-2014

 

Generalforsamling

 

 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING

Mandag den 7. marts 2022

 

 

  1. MJ valgt som dirigent

 

  1. Formandens beretning

 

 

  1. Regnskab godkendt

 

  1. Kontingent for 2023: 400 kr. årligt.Medlemmer pr. 7/3-2022 er kontingentfrie i 2022 og 2023

 

 

  1. Valg:

Kasserer: Carsten

Suppl.: Niller

Bilagskontrollant: Lisse

 

  1. Indkomne forslag: ingen

 

  1. Det tilstræbes at aftenture først starter kl. 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer
22
Kontingent
400
Billedbedømmelse
10
Udstillinger
2

STYRELSEN